Menu
Punten

Voorwaarden Sauzenactie Unilever Food Solutions

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Sauzenactie, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Deze promotionele Actie is ook zichtbaar op Facebook/Instagram. Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.

De Actie geeft de deelnemer de mogelijkheid om 12, 24 of 36 verpakkingen naar keuze binnen de sauzencategorie te kopen en daarbij een gratis product te krijgen. Bij 12 verpakkingen is dat een microplane rasp, bij 24 verpakkingen een vleesmes en bij 36 verpakkingen een gourmet whip.

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.unileverfoodsolutions.nl/voorwaarden-sauzenactie.html
 4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze Actie loopt van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.
 2. Deelname aan de Actie kan door het kopen van 12, 24 of 36 verpakkingen binnen de sauzencategorie. Om het premiaat toegestuurd te krijgen, verstrekt u uw naam en adresgegevens tijdens uw bestelling in de webshop. Alleen foodservice-bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, kunnen deelnemen.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever en de door haar inschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot 
 • de door haar uitgekeerde korting/de door haar uitgekeerde premiaten;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 4: Persoonlijke gegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uw naam, adres, e-mailadres en IBAN bankrekeningnummer).
 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing.
 3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

 

Artikel 5: Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de korting van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 6: Contact/Klachten

 1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:
 • Per e-mail : info@unileverfoodsolutions.nl
 • Telefonisch : 010-4394308

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan

 

Artikel 7: Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
Cook&Save
Producten
Recepten
Winkelmand
Menu