Menu
Punten

Ik werk in…

Ga verder

Uw inhoud is gewijzigd op basis van uw situatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Unilever Nederland B.V., gevestigd te 3032 AC Rotterdam, Hofplein 19, met KvK Nummer: 24269393, hierna te noemen: “Unilever”.

Artikel 1    Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Medewerkers en personeel van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2    Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.ufs.com/club.

Artikel 3    Actievoorwaarden

 1. Cook & Save is een spaaractie. Deze actie loopt van 1/4/2016 tot 31/03/2022.
 2. De tussen 1/4/2016 en 6/1/2021 gespaarde Cook & Save punten zijn  vervallen als er tussen 6/1/2021 en 31/3/2021 geen transactie heeft plaatsgevonden op het Cook & Save account. Als er tussen 6/1/2021 en 31/3/2021 nieuwe Cook & Save punten zijn gespaard of ingewisseld, worden alle spaarpunten voor 12 maanden behouden, t/m 31 maart 2022. 
 3. Na 31 maart 2021 zijn de gespaarde Cook & Save punten jaarlijks 12 maanden geldig. De spaarpunten blijven behouden als er in die 12 maanden, tussen 31 maart 2021 en 31 maart 2022, een transactie op het Cook & Save account plaatsvindt. 
 4. De actie is een spaaractie: om geldig aan deze actie deel te nemen moet de deelnemer de unieke codes op de stickers van de deelnemende producten (te vinden op de website onder “deelnemende producten” deel) sparen en die online verzilveren, via de eigen account van de deelnemer. Op de sticker, is een unieke code te vinden en de waarde van die code. Per dag kunnen maximaal 20 unieke codes per deelnemer worden verzilverd. Gedurende de actie kan per deelnemer in totaal maximaal 200.000 punten worden gespaard. De deelnemer moet de gespaarde unieke codes uiterlijk 31 maart 2022 verzilveren via de website www.ufs.com/club. Vervolgens kan er op het account bekeken worden hoeveel punten de deelnemer heeft gespaard. 
 5. Punten op de verpakkingen kennen een lagere beloning dan 1 euro=1 punt.

Artikel 4    Toewijzing van de prijzen

 1. Nadat de spaarder zijn geschenken online besteld heeft, worden deze op het ingevulde afleveradres geleverd. Geschenken worden geleverd binnen 4 à 6 weken – afhankelijk van de voorraad.
 2. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5    Prijzen

Er zijn prijzen in diverse categorieën, onder andere keukenproducten, gadgets en promotiematerialen. Bekijk hier het actuele overzicht met prijzen

 1. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.
 3. De prijzen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Artikel 6    Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendom) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -:
 • de door haar, uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7    Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

Artikel 8    Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons via het contactformulier beschikbaar op www.ufs.com/club.

Artikel 9    Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Deelname aan deze actie impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Lees ook de Unilever Food Solutions gebruiksvoorwaarden