Menu
Punten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Future Menus Chefs Connect, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.

 

Artikel 1 - Algemeen

1.      Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2.      Deelname aan de Actie is gratis.

3.      Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.unileverfoodsolutions.nl/inspiratie-voor-chefs/trends-a-la-carte/future_menus_chefs_connect.html

4.      Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5.      Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6.      Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2 - Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.      Deze actie loopt van 1 mei 2024 t/m 31 mei 2024

2.     Deelname aan de Actie kan door te motiveren waarom jij als Professionele chef bij het Future Menus Chefs Connect event aanwezig wil zijn en je persoonsgegevens ten behoeve hiervan achter te laten. 

 

Artikel 3 - Prijzen

1.     De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen                                                              

aantal

contante waarde (van 1 prijs)     

totale contante waarde

Toegangstickets voor Future Menus Cheft Connect Event

2

€  200

€  400


Totaal aantal:                2                         Totale contante waarde:                      €400

 

De prijzen worden ter beschikking gesteld door Unilever.

 

2.     Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever.

3.     Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4 - Aanwijzing van de winnaars

1.      De winnaar(s) van de Actie zal/zullen worden bepaald door een deskundige jury. Deze jury zal uiterlijk 1 juni 2024 de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit van de motivatie.

2.      Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.

3.      Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 11 dagen na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

4.      Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.      U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2.      Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden. U garandeert tevens dat deze inzeding en/of bijdrage niet anderzins onrechtmatig is en u vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.

3.      Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

-        de door haar uitgekeerde prijzen;

-        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

-        het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6 - Auteursrechten en medewerking

1.      Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.

2.      U verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.

3.      Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

4.      De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

5.      Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7 - Persoonsgegevens

1.      Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2.      Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3.      Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever. 

 

Artikel 8 - Rechten Unilever

1.      Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling. Unilever behoudt zich tevens het recht om deze beëindiging te voltooien zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.      In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9 - Contact/Klachten

1.      Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

  • Per e-mail: foodsolutions.servicecenter@unilever.com
  • Telefonisch: 010 - 439 43 08

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.

 

Artikel 10 - Diversen

1.      Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.      Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.      Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam. 

Cook&Save
Producten
Recepten
Winkelmand
Menu