Menu
Punten

Voorwaarden Cook & Save spaarprogramma van Unilever Food Solutions Nederland

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Cook & Save, het spaarprogramma dat wordt georganiseerd door Unilever Nederland B.V. (divisie Food Solutions), gevestigd te Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nederland, KvK24269393 , hierna te noemen: “UFS Nederland”.

Door deel te nemen aan het Cook & Save spaarprogramma, verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

1.      Deelnamevoorwaarden

a.      Deelname aan het Cook & Save spaarprogramma is voorbehouden aan professionele foodservice  klanten van UFS Nederland (met uitzondering van ketens, inkooporganisaties en groothandels) die gevestigd zijn in Nederland.

b.      Vertegenwoordigers van deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn, en UFS Nederland kan op elk moment om identificatiedocumenten vragen.

c.       Bij inschrijving moeten deelnemers persoonlijke gegevens verstrekken ofwel via https://www.unileverfoodsolutions.nl (“UFS Website”), ofwel via de mobiele applicatie van UFS Nederland (“UFS App”). De inschrijving is gratis.

d.      Deelnemers moeten regelmatig de UFS App bijwerken naar de nieuwste versie voor optimale functionaliteit.

e.      UFS Nederland  behoudt zich het recht voor om de spaarprogramma-voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of het spaarprogramma te beëindigen.

f.        Inschrijving is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of als betaalmiddel worden gebruikt. Slechts één inschrijving per vestiging is toegestaan, en voordelen kunnen niet worden gecumuleerd.

g.       Bij detectie van meerdere inschrijvingen/accounts voor dezelfde vestiging, zal Unilever slechts één inschrijving/account per deelnemer in aanmerking nemen.

h.      Als een deelnemer gedurende 1 jaar inactief is op zijn account, komen de verzamelde Cook & Save punten van die deelnemer automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving te vervallen.

 

2.      Cook & Save spaarpunten

a.      Deelname aan Cook & Save  stelt deelnemers in staat om Cook & Save spaarpunten te verzamelen op de UFS-website of de UFS-app. Vervolgens kunnen deelnemers ingaan op aanbiedingen door deze Cook & Save spaarpunten in te wisselen voor deelnemende producten.

b.      Het verzamelen van punten begint bij geldige registratie, en punten worden verdiend op basis van aankopen van UFS-producten op de UFS-website of via de UFS-app, waarbij aangeduid staat hoeveel punten gespaard kunnen worden voor gedane aankopen.

c.       Alleen bestellingen die effectief geleverd en betaald worden, komen in aanmerking voor Cook & Save spaarpunten, tenzij anders aangeduid.

d.      Verzamelde Cook & Save spaarpunten zijn gekoppeld aan het account van de deelnemer en kunnen niet worden overgedragen en evenmin worden ingewisseld voor geld of andere producten dan deze die ter beschikking gesteld zijn door UFS Nederland.

e.      UFS Nederland behoudt zich het recht voor om het totale aantal verzamelde punten in het Cook & Save-account te verminderen op basis van punten verdiend uit vooraf geplaatste bestellingen waarvoor een restitutie wordt aangevraagd (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, gevallen van volledige of gedeeltelijke annulering van een bestelling, niet-levering, niet-betaling, retours van bestelde UFS-producten, enz.)

f.        Deelnemers kunnen hun puntensaldo controleren op de UFS Website of de UFS App onder de sectie "Mijn Profiel", met de opmerking dat online updates niet in realtime worden uitgevoerd.

g.       Cook & Save spaarpunten kunnen jaarlijks worden verzameld van 1 januari tot middernacht op 31 december. Indien de geldigheidsduur van de punten zou worden beperkt, dan zal UFS Nederland dit uitdrukkelijk vermelden op de UFS-website of via de UFS-app.

h.      Cook & Save spaarpunten kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor prijzen via de website www.ufs.com/club. Een deelnemer kan maximaal 50 unieke codes per 24 uur inwisselen en maximaal 100.000 punten per kalenderjaar verzamelen en inruilen.

i.        UFS Nederland streeft ernaar prijzen binnen 3 tot 4 weken te leveren op het door de deelnemer opgegeven leveringsadres, afhankelijk van de beschikbaarheid. Deze prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

j.        UFS Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om de beschikbare prijzen en/of vereiste puntentellingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

3.      Verplichtingen en vrijwaring

a.      De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en actuele informatie bij inschrijving en deelname aan het Cook & Save spaarprogramma en dient deze gegevens ook, in geval van wijzigingen, zo snel mogelijk te actualiseren.

b.      UFS Nederland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gevolg, verlies of schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie betreffende de deelnemer.  

c.       Door deelname aan dit spaarprogramma verklaart de deelnemer hierbij dat hij/zij gerechtigd is om de Cook & Save spaarpunten te verzamelen op het gebruikte account, punten in te wisselen en de gespaarde prijzen te laten leveren op het opgegeven adres. Indien de deelnemer de producten niet voor eigen rekening heeft aangeschaft, verklaart hij/zij tevens over alle benodigde toestemmingen en rechten te beschikken om deel te nemen aan dit spaarprogramma.

d.      De deelnemer stemt ermee in UFS Nederland integraal te vrijwaren tegen enige aanspraken, inclusief maar niet beperkt tot aanspraken van derden met betrekking tot het onrechtmatig verzamelen van Cook & Save spaarpunten, het inwisselen van Cook & Save spaarpunten, en de levering van gespaarde prijzen.

e.      UFS Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige problemen, storingen, fouten of gebreken met betrekking tot het digitale platform of het gebruik van internet in verband met het Cook & Save spaarprogramma. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, technische storingen, onderbrekingen, vertragingen, beveiligingsinbreuken, verlies van gegevens, of enige andere vorm van storingen of problemen die kunnen optreden tijdens de deelname aan het spaarprogramma. De deelnemer erkent en aanvaardt dat het gebruik van het digitale platform en internetrisico's met zich meebrengt, en Unilever Food Solutions Nederland kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies als gevolg van dergelijke kwesties. De deelnemer wordt aangemoedigd om passende voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het updaten van software, het beveiligen van wachtwoorden en het beschermen van persoonlijke informatie bij het gebruik van het digitale platform.

f.        De artikelen die verkregen zijn middels het inwisselen van de Cook & Save punten, vallen noch onder de regeling wettelijke garantie en/of verkoop op afstand.  Ze worden geleverd “as is” en zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. Er geldt geen bedenkingstermijn en ze kunnen niet worden geretourneerd zonder voorafgaand akkoord van UFS Nederland.

 

4.      Misbruik en fraude  

UFS Nederland behoudt zich het recht voor om de deelname van deelnemers die verdacht worden van misbruik, fraude of enige andere ongeoorloofde handeling met betrekking tot Cook & Save te annuleren of te beëindigen. In dergelijke gevallen kunnen eventueel gespaarde punten en prijzen worden ingetrokken of geannuleerd.

 

5.      Beëindiging van het Cook & Save programma

UFS Nederland behoudt zich het recht voor om het Cook & Save spaarprogramma op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers. De punten komen in dat geval automatisch en onherroepelijk te vervallen. Eventuele wijzigingen of beëindiging van het Cook & Save spaarprogramma worden bekendgemaakt op de UFS Website of  de UFS App.

 

6.      Wijzigingen

Unilever Food Solutions Nederland kan deze actievoorwaarden op elk moment wijzigen, en eventuele aanpassingen zullen worden gepubliceerd op de website www.ufs.com/club. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

 

7.      Intellectuele Eigendom

Deelnemers dienen geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Unilever, waaronder merknamen, logo's, handelsmerken, afbeeldingen en andere gerelateerde inhoud. Dit omvat onder andere het kopiëren, verspreiden, wijzigen of reproduceren van dergelijke materialen.

 

8.      Communicatie

Unilever kan deelnemers informeren via e-mail of andere communicatiemiddelen over relevante informatie met betrekking tot Cook & Save. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun contactgegevens actueel en correct zijn zoals bepaald in artikel 3 van deze voorwaarden.

 

9.      Persoonsgegevens

Deelname aan het Cook & Save spaarprogramma, het gebruik van de UFS Website, en alle applicaties, software, data, producten, wedstrijden, lotingen en alle andere diensten die u door Unilever Food Solutions Nederland worden geleverd op, vanuit, of via de UFS Website en/of UFS App (samen de “Diensten” genoemd) is onderworpen aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen de deelnemer en Unilever. Behalve de gebruiksvoorwaarden omvat de juridische overeenkomst (i) het Privacyverklaring en (ii) het Cookiebeleid (samen het “Unilever-beleid” genoemd). In geval van strijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen van Unilever prevaleren de gebruiksvoorwaarden voor de Diensten.

 

10.  Overige Bepalingen

Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het Cook & Save spaarprogramma is niet bedoeld voor de wederverkoop van producten, en deelnemers mogen geen producten aanschaffen voor wederverkoop.

 

11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of de deelname aan het Cook & Save spaarprogramma, zijn uitsluitend de rechtbanken te Rotterdam bevoegd om hierover te beslissen.

 

 

Cook&Save
Producten
Recepten
Winkelmand
Menu